JAPANESE RESTAURANT

 

Ihashi

Japanese Restaurant

​井橋日本料理

Location: Jordan